[ Thử Miêu ] TIÊN DUYẾN

Để tiết kiệm thời gian và vì ta lười nên ta quyết định mượn phần văn án, chương một, hai, ba, từ nhà của nàng Tiểu Chiêu và sẽ làm phần từ chương bốn trờ đi. Do vậy phấn văn phong sẻ có chút khác nhau.

Tuy nhiên ta vẫn rất ngoan nghênh mọi người góp ý giúp văn ta hay hơn nên đừng ngại cứ góp ý thẳng nha

Văn án

Chương môt

Chương hai

Chương ba

Chương bốn

Chương năm

Chương sáu

Chương bảy

Chương tám

Chương chín

Chương mười

Chương mười một

Chương mười hai

Chương mười ba

Chương mười bốn

Chương mười năm

Chương mười sáu

Chương mười bảy

Chương mười tám

Chương mười chín

Chương hai mươi

Chương hai mươi mốt

Chương hai mươi hai

Chương hai mươi ba